Regulamin

Regulamin obowiązuje od 1 marca 2018 r.

I. Informacje ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu sklep.dr5000.com (dalej Serwis) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu (dalej Regulamin). Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Operatorem Serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest Rafał Krasa z siedzibą w Lublinie przy ul. Fantastycznej 4/20, 20-531 Lublin, NIP 712-280-28-04. W celu skontaktowania się z Operatorem należy wysłać maila pod adres: kontakt@dr5000.com.
  2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.
  3. Kupującym jest każdy Użytkownik Serwisu, który uiści opłatę w zamian za swobodny dostęp do Realizacji filmowych publikowanych przez Operatora.
  4. Materiałami są wszelkie dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Operatora Serwisu.
  5. Realizacjami filmowymi są materiały wideo publikowane przez Operatora Serwisu.
  6. Regulaminem jest niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
  7. Rejestracją jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem sklep.dr5000.com oraz dokonanie opłaty za dostęp do publikowanych Realizacji filmowych.
  8. Listą subskrybentów jest lista Kupujących, czyli Użytkowników, którzy poprawnie dokonali procesu rejestracji na poszczególne Realizacje filmowe.
  9. Opłatą jest płatność uiszczana przez Kupujących podczas procesu Rejestracji, według cennika znajdującego się na stronie sklep.dr5000.com
  10. Ustawa Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny – Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.;
  11. Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego – U.2014.101 j.t. ze zm.;
  12. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 r. poz. 827;
  13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. Nr 144, poz. 124 ze zm.;
  14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z zm.

II. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  4. w przypadku Kupujących, dokonujących wpłaty posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. w przypadku Kupujących, dokonujących opłaty za Realizację filmową, posiadanie aktywnego konta w serwisie Vimeo, pod adresem www.vimeo.com, umożliwiającego dostęp do treści prywatnych udostępniach w tym serwisie.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do Realizacji filmowych przysługują Operatorowi.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów nie stanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.
 3. Bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Operatora lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Materiałów, lub prawa do ich wykonywania, zabrania się rozpowszechniania Materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób, a także utrwalania i kopiowania Materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób w celu rozpowszechniania poza zakresem dozwolonego użytku osobistego.
 4. Każdy kto narusza majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, może zostać pociągnięty przez Operatora lub inny podmiot, któremu one przysługują do odpowiedzialności cywilnoprawnej.
 5. Niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie majątkowych praw autorskich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszelkie naruszenia osobistych praw autorskich twórców Materiałów.
 6. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich może ponosić odpowiedzialność karną w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub wynalazczych na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

IV. Dostęp do materiałów umieszczonych w Serwisie – rejestracja Użytkowników

 1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników i Kupujących.
 2. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Kupujących, którzy dokonali uprzedniej Rejestracji, która odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem sklep.dr5000.com oraz dokonali opłaty za dostęp do publikowanych Realizacji filmowych.
 3. Rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Serwisu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Wraz z akceptacją Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych (adres e-mail) zgodnych z prawdą.
 6. Użytkownik i Kupujący nie jest uprawniony do podawania Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik niniejszym oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie ww. Danych Osobowych przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu
  5. uiści opłatę potrzebną do uzyskania dostępu do odpowiednich materiałów
 8. Po zarejestrowaniu Użytkownik ma dostęp do wszelkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych w momencie rejestracji.

V. Dostęp do Realizacji filmowych umieszczonych w Serwisie – proces zakupu

 1. Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklep.dr5000.com oraz kontaktować się ze sprzedawcą mailowo - pod adresem: kontakt@dr5000.com.
 2. Czas realizacji zamówienia dla poszczególnych Realizacji filmowych wynosi 4 miesiące liczone od daty publikacji informacji o Realizacji filmowej.
 3. Kupujący nie może wycofać opłaty za dostęp do Realizacji filmowej po terminie publikacji Realizacji filmowej.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od publikacji Realizacji filmowej w dowolnym momencie. W przypadku nie wywiązania się przez Operatora z postanowień Regulaminu, Kupującemu przysługuje zwrot wszystkich dokonanych płatności za Realizacje filmowe.
 5. W przypadku nie wywiązania się Operatora Serwisu z postanowień Regulaminu Użytkownik nie będzie rościł żadnych żądań z tego tytułu.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną, przez przesłanie oświadczenia e-mailem.

VI. Dystrybucja Realizacji filmowych

 1. Kupujący uzyskuje dostęp do poszczególnych Realizacji filmowych poprzez odtworzenie ich na portalu Vimeo, co jest możliwe wyłącznie po poprawnym przejściu procesu Rejestracji, a więc wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem sklep.dr5000.com oraz dokonanie opłaty za dostęp do poszczególnych Realizacji filmowych. Kupujący uzyskuje dostęp do Realizacji filmowych na czas nieokreślony.
 2. Kupujący który poprawnie przejdzie proces Rejestracji, znajdzie się na Liście subskrybentów, dzięki czemu uzyska dostęp do poszczególnych Realizacji filmowych.
 3. W ramach uzyskanej licencji poszczególne Realizacje filmowe mogą być odtwarzane wielokrotnie wyłącznie przez właściciela adresu mailowego, który dokonał procesu Rejestracji.
 4. Przekazywanie osobom trzecim Realizacji filmowych lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.

VII. Opłaty i formy płatności

 1. Opłaty za Realizacje filmowe są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
 2. Operator akceptuje następujące formy płatności:
  1. płatności internetowe Paynow - Kupujący opłaca dostęp do poszczególnych Realizacji filmowych podczas Rejestracji.
  2. płatności internetowe PayU - Kupujący opłaca dostęp do poszczególnych Realizacji filmowych podczas Rejestracji.
  3. płatności internetowe PayPal - Kupujący opłaca dostęp do poszczególnych Realizacji filmowych podczas Rejestracji.
  4. płatności kartami płatniczymi (akceptujemy karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) - Kupujący opłaca dostęp do poszczególnych Realizacji filmowych podczas Rejestracji.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności PayPal w zakresie płatności kartami jest PayPal. Podmiotem świadczącym obsługę płatności Paynow w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 4. Płatności za Realizacje filmowe odbywają się za pomocą serwisu płatności elektronicznych. Użytkownik serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z regulaminem serwisu płatności elektronicznych i go akceptuje. Cennik usług serwisu płatności elektronicznych dla Serwisu sklep.dr5000.com znajduje się pod adresem sklep.dr5000.com. Użytkownik serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z cennikiem usług serwisu płatności i wyraża zgodę na pobranie przez Operatora prowizji od opłaty i opłaty serwisowej zgodnie z ww. cennikiem.
 5. Dokonując płatności Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury na dane podane w procesie zakupu.

VIII. Dane osobowe

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która jako odrębny dokument stanowi załącznik do Regulaminu, a tym samym stanowi jego integralną część.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO),
 3. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników oraz Kupujących wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, tj. w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych Operatora.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. W razie powzięcia przez Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Kupującego Danych Osobowych Operator może zablokować Kupującemu dostęp do wybranych Usług Serwisu,
 7. W ramach Serwisu Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik Serwisu sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
 8. Operator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, chyba że przed upływem tego terminu opublikowana zostanie Realizacja filmowa, której dotyczy umowa.
 2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli przedmiotem umowy jest treść cyfrowa, a przedmiot umowy został udostępniony Kupującemu, w szczególności, gdy Kupujący otrzymał linki umożliwiające odbiór treści cyfrowej.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Operatora mailowo pod adresem: kontakt@dr5000.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoczesnego oświadczenia (skan wypełnionego formularza wysłany mailem lub wypełniony formularz przesłany wraz z produktem).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Kupującemu zwracane są otrzymane płatności. Operator zobowiązuje się do zwrotu płatności w przeciągu 14 dni od czasu otrzymania przez Operatora oświadczenia odstąpienia od umowy.
 5. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.

X. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@dr5000.com
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Operatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie.
 6. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą uwzględniane.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji (w tym adres mailowy).

XI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z postanowieniami niniejszego regulaminu, a korzystając z Serwisu akceptuje jego warunki.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
 3. W nieuregulowanym niniejszym regulaminem zakresie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.